Verkoopvoorwaarden Nederland

Verkorte algemene leveringsvoorwaarden Hanna Instruments BV Nederland

Deze leveringsvoorwaarden zijn een verkorte weergave van de voorwaarden zoals die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Utrecht in Juli 2002 onder dossiernummer 30154816. De tekst in de volledige voorwaarden is bindend. Wanneer uit deze verkorte voorwaarden niet duidelijk blijkt wat de rechten en/of plichten van wederpartij dan wel Leverancier zijn, verwijzen wij u naar de laatste versie van onze 'Algemene Voorwaarden' zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Deze worden u op verzoek toegezonden. 

Verkoop en levering

Algemeen

Wanneer in de voorwaarden gesproken wordt over Leverancier, wordt hiermee bedoeld: Hanna Instruments BV. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met de Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aanbiedingen/overeenkomst

Iedere aanbieding heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet. De bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor de Leverancier slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Genoemde prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden. De Leverancier kan uitsluitend schriftelijk door een daartoe bevoegde worden gebonden. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat de Leverancier de order schriftelijk heeft bevestigd. De Leverancier is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Prijzen

Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend. Prijzen zijn exclusief BTW, exclusief montage en exclusief inbedrijfstelling. Wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2 % worden voorbehouden.

Levering, transport en levertijd

Leveringen geschieden nooit franco. Er worden altijd transport- en administratiekosten aangerekend. Zichtbare tekorten, manco's, beschadigingen aan het geleverde dienen binnen 24 uur schriftelijk aan de Leverancier gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Leverancier gerechtigd is om klachten dienaangaande niet in behandeling te nemen. Levertijden gelden altijd bij benadering. Overschrijding hiervan zal nooit schadevergoeding tot gevolg hebben. De wijze van transport wordt door de Leverancier als goed koopman bepaald en is in principe voor risico van de Leverancier. Slechts duurzame verpakking, mits afzonderlijk op het afleverdocument vermeld en in goede bruikbare staat, kan tegen kostprijsvergoeding door de Leverancier worden teruggenomen.

Overmacht

Ingeval van overmacht heeft de Leverancier het recht de overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een regeling te treffen.

Garantie/service

De Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor nieuwe producten voor een periode van twee jaar na levering, voor verbruiksgoederen (zoals elektroden) zes maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan de Leverancier te worden toegezonden. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van de Leverancier (serviceafdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Wanneer de werkzaamheden elders verricht dienen te worden, is de Leverancier gerechtigd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen zelfs wanneer de garantieaanspraken worden toegekend. Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming. Deze garantiebepalingen gelden niet voor verbruiksartikelen. Niet-nakomen door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de Leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Retentierecht

Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft de Leverancier het recht van terughouding voor rekening van de wederpartij zolang deze niet aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan. 

Aansprakelijkheid en reclames

Behoudens dwingende gerechtelijke bepalingen, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, zowel bij de wederpartij als bij derden. Werkzaamheden door de Leverancier, zonder dat deze in de opdracht zijn vermeld, geschieden voor risico van de wederpartij. De aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier wordt vergoed. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde, respectievelijk beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier. Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering van de vastgestelde schade door de Leverancier of diens assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de wederpartij de Leverancier uitdrukkelijk en volledig. Eventuele klachten over goederen of facturen worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering schriftelijk door de Leverancier ontvangen zijn. Indien de reclame door de Leverancier gegrond wordt bevonden, dan is de Leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende documentatie, tekeningen, software e.d. worden door de Leverancier uitdrukkelijk voorbehouden. Indien onverhoopt blijkt dat een door de Leverancier verkocht goed inbreuk maakt op een recht van een derde, en de wederpartij hierop wordt aangesproken, dan is de wederpartij verplicht de Leverancier hiervan direct op de hoogte te brengen. Alle door de Leverancier geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al wat de wederpartij, uit welken hoofde ook, tegenover de Leverancier verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval van rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) het eigendom van de Leverancier.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto contant bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door de Leverancier aangewezen bank of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening van verschuldigde interest en kosten is primair. Na verloop van de betalingstermijn heeft de Leverancier het recht 1,5 % rente per (deel van een) maand te berekenen. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij.

Geschillen

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Leverancier, tenzij de Leverancier anders verkiest.

Montage/installatiewerk

Deze voorwaarden gelden naast en in aanvulling op de bovenstaande voorwaarden en worden u op verzoek toegezonden.